Skip to content Skip to footer

Van Dijk Clinic B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende aan de Werverssingel 7 te (3811 GJ) Amersfoort, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81243707, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ook past Van Dijk Clinic B.V. cookies toe.

Privacy verklaring

Van Dijk Clinic B.V. vindt uw privacy belangrijk. Gezorgd wordt dat de persoonsgegevens die u met Van Dijk Clinic B.V. deelt, zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Van Dijk Clinic B.V. daarvoor zorgt.

Persoonsgegevens die Van Dijk Clinic B.V. verwerkt

Van Dijk Clinic B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u van de diensten van Van Dijk Clinic B.V. gebruikmaakt. Ook verwerkt Van Dijk Clinic B.V. persoonsgegevens die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld door het maken van een afspraak, het aanmaken van een account of door het beantwoorden van vragen ten behoeve van een behandeling. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Van Dijk Clinic B.V. mogelijk verwerkt, afhankelijk van de dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Arts, verwijzers, apotheek
 • Verzekering(en)
 • Gezondheid(sverklaring)
 • Medische achtergrond en huidige gesteldheid
 • Genetische gegevens
 • lichaamsmetingen
 • Behandelgeschiedenis
 • Betalingen
 • foto’s van bijvoorbeeld diverse stadia van (de) behandeling(en)
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van Van Dijk Clinic B.V.
 • Alle overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Van Dijk Clinic B.V. verwerkt

Van Dijk Clinic B.V. verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij het verwerken van deze informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gesloten (behandelings)overeenkomst.

De website en/of diensten van Van Dijk Clinic B.V. hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien (16) jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun gezaghebbende ouder(s) of voogd. Van Dijk Clinic B.V. kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien (16) jaar is. In dit verband worden gezaghebbende ouder(s) en voogden aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Als u overtuigd bent dat Van Dijk Clinic B.V. zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@vandijkclinic.nl. In dat geval verwijdert Van Dijk Clinic B.V. de informatie over de minderjarige.

Uw persoonsgegevens en derden

Indien Van Dijk Clinic B.V. een derde uw persoonsgegevens voor haar laat verwerken, is met die derde een verwerkersovereenkomst gesloten. In die verwerkingsovereenkomst staan onder andere waarborgen opgenomen ter bescherming van uw privacy, zoals de beveiliging van de gebruikte software en geheimhoudingsbepalingen.

Van Dijk Clinic B.V. gebruikt bij de uitvoering van haar diensten een derde partij, doordat zij het softwarepakket Clinicminds gebruikt. Dit houdt in dat gegevens van u worden opgeslagen en verwerkt via Clinicminds. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en staan op beveiligde servers.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Van Dijk Clinic B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • contact met u om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen en/of gaat afnemen.
 • het aangaan en uitvoeren van de (behandelings)overeenkomsten tussen u en Van Dijk Clinic B.V. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het leveren van zorg en bijbehorende diensten.
 • voor declaraties. In bepaalde gevallen kan een verzekeraar de behandeling vergoeden. Voor het achterhalen daarvan en het vergoed krijgen van de behandeling, is het verwerken van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld noodzakelijk.
 • voor kwaliteitsdoeleinden, evaluaties en statistische analyses.
 • om de relaties van Van Dijk Clinic B.V. te beheren en voor activiteiten die zijn gericht op het vergroten van het klantenbestand.  Uw persoonsgegevens kunnen in dat kader worden gebruikt voor verbetering van de website van Van Dijk Clinic B.V.en marketingdoeleinden, om met u in contact te treden, u te informeren over behandelingen en relevante producten en diensten via de website en online mailings of nieuwsbrieven.
 • Om diensten te leveren die u heeft afgenomen;
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) diensten en eventuele producten die u eerder heeft afgenomen. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de betreffende mailing e-mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden indien u zich hiervoor heeft aangemeld. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de betreffende mailing mail.

Om de behandelingen goed uit de kunnen voeren, is het noodzakelijk dat Van Dijk Clinic B.V. uw persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, verwerkt.

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens

Van Dijk Clinic B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming die door u is gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan wel omdat de verwerking van die persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de (behandelings)overeenkomst die u met Van Dijk Clinic B.V. gesloten heeft. Ook is het in sommige gevallen noodzakelijk voor Van Dijk Clinic B.V. om persoonsgegevens te verwerken om de gerechtvaardigde belangen van Van Dijk Clinic B.V. te kunnen behartigen. Zo kan het noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om de bedrijfsactiviteiten van Van Dijk Clinic B.V. te kunnen verrichten. Ook verwerkt Van Dijk Clinic B.V. persoonsgegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid dat het algemeen belang dient, indien het onderzoek zonder die gegevens niet kan worden uitgevoerd. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat Van Dijk Clinic B.V. uw persoonsgegevens voor onderzoeken en/of marketingdoeleinden gebruikt, dan hoort Van Dijk Clinic B.V. dat graag en zal Van Dijk Clinic B.V. uw persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden gebruiken. Stuur Van Dijk Clinic B.V. in dat geval een e-mail waarin u aangeeft dat u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens voor onderzoek en/of marketingdoeleinden verwerken via info@vandrijkclinic.nl.

Beveiliging en bewaren van persoonsgegevens

Van Dijk Clinic B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De exacte bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen of verzameld. Bovendien moet Van Dijk Clinic B.V. zich houden aan eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Van Dijk Clinic B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van Dijk Clinic B.V. gebruikt in dit kader onder andere een beveiligingssoftware.

Cookieverklaring

Van Dijk Clinic B.V. gebruikt via haar website (www.vandijkclinic.nl) cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. Niet voor het gebruik van elke soort cookie is toestemming van u vereist. Voor het gebruik van cookies waarvoor toestemming nodig is, wordt uw toestemming gevraagd zodra u naar de website van Van Dijk Clinic B.V. gaat.

Cookies zijn kleine bestanden. Deze bestanden worden op de apparatuur (computer, laptop, mobiel, tablet etc.) waarmee u de website van Van Dijk Clinic B.V. bezoekt geplaatst. De cookies maken het voor u eenvoudiger om de website van Van Dijk Clinic B.V. te gebruiken en om bijvoorbeeld eenvoudiger in te loggen. Voorts kan Van Dijk Clinic B.V. door cookies de inhoud van de website op u afstemmen en het verkeer op de website controleren. Hierdoor kan de website van Van Dijk Clinic B.V. efficiënter en gebruiksvriendelijker worden.

Van Dijk Clinic B.V. past functionele, analytische en tracking cookies toe.

Functionele cookies:

Functionele cookies zorgen dat het eenvoudiger is om te navigeren op de website en zorgen voor het bewaren van bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren, zodat uw gebruik van de website kan worden geoptimaliseerd.

Analytische cookies en cookies van derden:

Analytische cookies helpen bij het analyseren van het gebruik van de website door bezoekers. Hierdoor kan Van Dijk Clinic B.V. beter inzicht krijgen in het functioneren van haar website.

Van Dijk Clinic B.V. maakt gebruik van Social media zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Op de website van Van Dijk Clinic B.V. kan een verwijzing daarnaar staan opgenomen. Bij het gebruik daarvan kunnen cookies op uw apparaat worden geplaatst. Van Dijk Clinic B.V. heeft hier geen invloed op.

Tracking cookies

Tracking cookies analyseren het internetgedrag van bezoekers. De cookies kunnen ook worden uitgelezen bij een bezoek aan een andere website. Uit de informatie kunnen onder andere persoonlijke interesses worden afgeleid, zodat bijvoorbeeld gerichte informatie of advertenties kunnen worden aangeboden.

De cookies die de website van Van Dijk Clinic B.V. toepast, kunt u raadplegen via de volgende link: https://www.vandijkclinic.nl/privacy-en-cookieverklaring/

U kunt uw apparatuur zodanig instellen dat deze cookies weigert. Op www.aboutcookies.org staat opgenomen hoe u dit kunt doen. Als u uw apparatuur instelt op het weigeren van cookies, kan het voorkomen dat u bepaalde functies van de website van Van Dijk Clinic B.V. niet kunt gebruiken. Daarnaast kan u aan Van Dijk Clinic B.V. doorgeven dat u niet langer instemt met cookies.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Van Dijk Clinic B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. In dit verband wordt u geadviseerd om regelmatig de privacy- en cookieverklaring op de website van Van Dijk Clinic B.V. te raadplegen.

Vragen, uw rechten en overige informatie:

Als u vragen heeft over deze privacy- of cookieverklaring of als u gegevens aan de database van Van Dijk Clinic B.V. wilt laten toevoegen, inzien, verwijderen, aanpassen of actualiseren, dan kunt u via info@vandijkclinic.nl  contact met Van Dijk Clinic B.V. opnemen. Om zeker te zijn dat het betreffende verzoek van u is, wordt u verzocht om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Om uw privacy te beschermen, wordt u gevraagd om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. Van Dijk Clinic B.V. reageert uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Van Dijk Clinic B.V. wijst u tot slot op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder van het gebruik van persoonsgegevens, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitspersoonsgegeven.nl).